Krav til stikkveier

Veistandarden "Landbruksforskriften veiklasse 5" danner utgangspunkt for kravet til stikkveier som skal tilknyttes Gråsjøveien veilag. Se dokumentet i rubrikken til venstre.


Følgende unntak fra standarden er vedtatt:

  • Pkt 3.5.4.Veigrøfter: Veigrøftene skal være funksjonelt utformet hva gjelder bredde og dybde, men dybden bør være min 20 cm. I bratt terreng bør det vurderes å anlegge avdragsgrøft(er).
    OBS hva som ligger nedstrøms, dvs hva kan vannet treffe videre utover!
  • Pkt 3.5.5 Stikkrenner: Indre diameter på røret bør være 300 mm unntatt der stikkrennen kun har drensfunksjon, der kan indre diameter være 150- 200 mm. Vegetasjon bør ryddes ut til ca 3 m fra veiskulder, ved skjæring kan dette måtte justeres noe etter terrenget.
  • Pkt 3.5.13 Møteplasser: Bortfaller
  • Pkt 3.5.14 Snuplasser: Bortfaller, men entreprenør må ha mulighet til å kunne snu på en hensiktsmessig måte.


Når stikkveien er rustet opp kan det søkes om å få den innlemmet i veilaget. Veilagets representanter vil deretter befare veien for å godkjenne veistandarden, alternativt be om ytterligere tilleggsarbeid